Algemene voorwaarden

Begrippen:

Algemene Voorwaarden:
De Algemene Voorwaarden zoals hieronder omschreven staan vermeld op de website van Yoga Awareness, www.yoga-awareness.nl

Deelnemer:
Degene die lessen volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga Awareness

Leskaart:
Onder leskaart wordt een strippenkaart of een losse les bedoelt

Yoga Awareness:
Alle lessen waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben worden gegeven bij Yoga Campus Arnhem Statenlaan 6-8, 6828 WE Arnhem en bij Sportstudio Locomotion, Sportlaan 1, Oosterbeek

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden gelden voor alle lessen bij Yoga Awareness. Door deelname aan één van de lessen verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Yoga Awareness en de deelnemer in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Yoga Awareness zijn overeengekomen.

1.4 Yoga Awareness behoud zich het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Yoga Awareness zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

Artikel 2 – Strippenkaart, Losse les en Proefles

2.1 Deelnemers kunnen lessen volgen met verschillende soorten strippenkaarten. Ook het afnemen van een losse les of een proefles is mogelijk.

2.2 De verschillende strippenkaarten staan vermeld op de website van Yoga Awareness

2.3 Een losse les is een éénmalig te volgen les.

2.4 Een proefles is een gratis eerste les om te bekijken of de les bij de deelnemer past.

2.5 Een leskaart is strikt persoonlijk. Deze mag alleen overgedragen worden aan iemand anders na goedkeuring van Yoga Awareness.

Artikel 3 – Aanmelden en Afmelden

3.1 Aanmelden voor een proefles kan alleen door een e-mailbericht te sturen via het contactformulier van de website: https://www.yoga-awareness.nl/contact/

3.2 Bij deelname aan de lessen, zorgt Yoga Awareness voor de inloggegevens voor de app van Momoyoga (yogastudio software).

3.3 Strippenkaarten en losse lessen kunnen aangeschaft worden via de app van Momoyoga.

3.4 Aanmelden en afmelden kan tot het moment dat de les begint

Artikel 4 – Tijdelijk stopzetten van Abonnement of Strippenkaart

4.1 Bij fysieke klachten of een lange reis is het mogelijk om een abonnement of strippenkaart tijdelijk stop te zetten door een mail te sturen naar info@yoga-awareness.nl

4.2 Hervatten van het abonnement of de strippenkaart is op elk gewenst moment mogelijk door een mail te sturen naar info@yoga-awareness.nl

Artikel 5 – Betaling en Prijswijziging

1.5 Betaling geschiedt met iDeal via de app van Momoyoga.

5.2 Prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting.

5.3 De geldende prijzen staan op de website van Yoga Awareness: www.yoga-awareness.nl Yoga Awareness heeft het recht om de prijzen van het lesgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Yoga Awareness één maand voorafgaand aan de wijziging aan haar cursisten meegedeeld per e-mail. De cursist heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden.

Artikel 6 – Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat op de website van Yoga Awareness: www.yoga-awareness.nl

6.2 De lessen worden elke week gegeven met uitzondering van de zomervakantie en feestdagen.

6.2 Yoga Awareness behoudt zich het recht om lestijden te wijzigen.

6.3 Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan.

6.4 Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden zal Yoga Awareness als eerste zoeken naar een goede vervanging voor de betreffende les. Is dit om wat voor reden niet mogelijk, dan kan Yoga Awareness een les laten vervallen. Deelnemers worden hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.

Artikel 7 – Huisregels

7.1 Alle deelnemers volgen de huisregels van Yoga Awareness:

 • In de ochtend kun je het gebouw waar Yoga Campus Arnhem zich bevindt, binnenkomen via de voordeur
 • In de avond kun je het gebouw waar Yoga Campus Arnhem zich bevindt, binnenkomen via de achterdeur
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding
 • Doe je schoenen uit voordat je de studio betreed
 • In de yogastudio zijn matten aanwezig. Bij gebruik van deze matten, dienen ze na gebruik schoongemaakt en netjes opgeruimd te worden
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga Awareness niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
 • Alle gebruikers van de yogastudio worden met respect behandeld

7.2 Yoga Awareness behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd onder artikel 7.1 niet naleven de toegang tot de lessen van Yoga Awareness te ontzeggen zonder terugbetaling van een eventuele leskaart.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en risico

9.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Yoga Awareness is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Yoga Awareness.

9.2 Yoga Awareness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de yogalessen.

9.3 Yoga Awareness is niet aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van deelnemer.

9.4 Deelnemer vrijwaart Yoga Awareness voor aanspraken van derden. Deelnemer zal eventuele vervangers van lessen van Yoga Awareness nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

9.5 Yoga Awareness adviseert het volgende om de kans op blessures of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint en je er niet helemaal zeker van bent dat of yoga iets goeds voor je kan doen of indien je zwanger bent.
 • Licht voorafgaand aan de les de docent in over lichamelijke klachten, blessures en zwangerschap.
 • Luister goed naar de instructies van de docent en volg ze naar goed geweten op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de houdingen en bewegingen zorgvuldig uit en houdt rekening met eventuele lichamelijke beperkingen.
 • Stel vragen als er iets niet duidelijk is.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1 Yoga Awareness verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand en (financiële) administratie. Yoga Awareness gaat zorgvuldig met deze gegevens om: ze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Zie voor een uitgebreider beleid het privacy statement.

10.2 Deelnemer dient wijzigingen in zijn e-mailadres en telefoonnummer direct door te geven aan Yoga Awareness.

10.3 Yoga Awareness kan het e-mailadres en telefoonnummer gebruiken voor het geven van informatie omtrent lessen, tijden en prijzen. Zie voor een uitgebreider beleid ons privacy statement.

Ingrid Loman / scheepvaart 35 / 6846 LT Arnhem / 06-40413550 / info@yoga-awareness.nl / www.yoga-awareness.nl / Triodosbank: NL16 TRIO 0338 5751 46 tnv Yoga Awareness / KvK nr: 52423077 / BTW nr: NL001379308B70